شماره حساب و کارت

جهت واریز وجه به روش کارت به کارت یا ثبت فیش واریزی می توانید از یکی از شماره حساب ها یا کارت های ذیل استفاده فرمایید:

 

بانک ملت

شماره کارت: 9011-4421-3379- 6104   به نام احسان خدادادی

شماره حساب: 5102878147

 

بانک سامان

شماره کارت: 2816-1353-8610-6219  به نام احسان خدادادی

شماره حساب: 1-182632-800-875

 

بانک ملی

شماره حساب: 0100735220005